โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของแนวปะการังชายฝ่ัง

ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูปะการังและชายหาด

ความเป็นมา

             ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสวยงามตามธรรมชาติมีชายหาดที่มีชื่อเสียง เช่น หาดไร่เลย์ หาดพระนาง ฯลฯ รวมถึงมีการสำรวจพบแนวปะกํารังชายฝั่'ที่หายากมากในประเทศไทยในบริเวณถ้ำพระนางและพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี แต่ยังอยู่ในบริเวณใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น หาดไร่เลย์ หาดพระนาง รวมถึงมีที่พักในรูปแบบต่างๆ เป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์โควิด ทำให้การท่องเที่ยวทางทะเลมีจำนวนลดน้อยลง จึงเป็นโอกาสสำคัญในการปรับรูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวิถีใหม่ภายหลังโควิดที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นในลักษณะ Green Tourism สอดคล้องกับธรรมชาติและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบใหม่ที่จะให้ความสำคัญกับแนวปะการังในพื้นที่ใกล้ฝั่ง ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน การสำรวจพบแนวปะการังใกล้ฝั่งในตำบลอ่าวนาง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนารูปแบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การสำรวจพบดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลขั้นต้น จำเป็นต้องมีการสำรวจในรายละเอียด ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งในระบบนิเวศแนวปะการังและระบบนิเวศชายฝั่งอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น หาดหิน หาดทราย ฯลฯ

             มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ก่อตั้งมาเกือบ 20 ปี มีจุดประสงค์หลักในการสนับสนุนการสำรวจวิจัยศึกษาและเสนอแนะแนวทางอนุรักษ์ระบบนิเวศแนวปะการัง หาดทราย ฯลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป มูลนิธิฯ ได้มีการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในแทบทุกองค์กร ประสบความสำเร็จในการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

             มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของแนวปะการังชายฝั่งดังกล่าว และมีความประสงค์จะหาทางศึกษาและรักษาไว้เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชาวกระบี่และประชาชนชาวไทยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อขอความสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชน ที่เห็นความสำคัญของโครงการนี้และต้องการอนุรักษ์แนวปะกํารังชายฝั่งตำบลอ่าวนาง ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สืบต่อไป

วัตถุประสงค์

1. สำรวจและศึกษาแนวปะกํารังและระบบนิเวศชายฝั่งบริเวณตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำข้อเสนอแนะในกํารดำเนินการเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่
3. จัดทำการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ

เอกสารที่เกียวข้อง
Icon
มูลนิธิ โครงการกระบี่ 01-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 Mb. ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
Banner Border