โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนของแนวปะการังชายฝั่ง

ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด

ผลที่ได้รับ

  1. ข้อมูลสถานภาพของแนวปะการังชายฝั่งและระบบนิเวศใกล้เคียง ข้อมูลสิ่งมีชีวิต ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
  2. เอกสารเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบต่างๆ โดยคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
  3. ต้นแบบสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถนำไปนำเสนอ/จัดพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และเยาวชน
  4. การเพิ่มพูนประสบการณ์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลรุ่นใหม่ที่สามารถพัฒนาต่อยอดทักษะในด้านนี้และเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการจ้างงานในช่วงสถานการณ์โควิด
  5. งานวิจัย (หากมี) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยระบบนิเวศแนวปะการังและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปในประเทศไทย
Banner Border